loading...

بست بیوگرافی

کلیپ مهدی خان محمدی,اینستاگرام Instagram مهدی خان محمدی ,سایت رسمی مهدی خان محمدی,مهدی خان محمدی, مهدی خان محمدی ازدواج,عکس مهدی خان محمدی, مهدی خان محمدی بدون آرایش, مهدی خان محمدی و همسرش,خانه / ثرو

بیوگرافی مهدی خان محمدی

حسین بازدید : 473 پنجشنبه 29 آذر 1397

کلیپ مهدی خان محمدی,اینستاگرام Instagram مهدی خان محمدی ,سایت رسمی مهدی خان محمدی,مهدی خان محمدی, مهدی خان محمدی ازدواج,عکس مهدی خان محمدی, مهدی خان محمدی بدون آرایش, مهدی خان محمدی و همسرش,خانه / ثروت مهدی خان محمدی,شماره تلفن مهدی خان محمدی,مهدی خان محمدی کجاست؟, مهدی خان محمدی کیست,بیوگرافی مهدی خان محمدی,کانال تلگرام مهدی خان محمدی,فیلم مهدی خان محمدی ,ارتباط با مهدی خان محمدی,همسر مهدی خان محمدی,عکس همسر مهدی خان محمدی,زندگی نامه مهدی خان محمدی, مهدی خان محمدی قبل عمل زیبایی,پسر مهدی خان محمدی ,مهدی خان محمدی کیست؟, مهدی خان محمدی متولد,آخرین خبر مهدی خان محمدی, مهدی خان محمدی ویکی پدیا,دختر مهدی خان محمدی ,

مهدی خان محمدی  - www.bavaryar.comمرجع باور های ثروت ساز در تمامی زمینه های زندگی


 

ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی

‫در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﭘﺪرم در آن زﻣﺎن ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺮش ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را دادم دﯾﮕﺮﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ‫ﻧﺮﻓﺘﻢ و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم.
اﺑﺘﺪا در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل اﯿﻦ ﭘﻮل ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺮ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻢ و ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻮل ﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺪرم ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد و داﺋﻤﺎً ‫روز ﺷﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت زودﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر در ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺶ ‫ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪم وﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮدم. در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺷﻐﻞ ﻧﺎن ﻓﺮوﺷﯽ داﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ وی ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﺎ ﻓﻀﺎی در ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری در آن وﺟﻮد دارد از ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ دادم وﻟﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺎری ﺑﺮوم ﮐﻪ ﺧﻮدم رﺋﯿﺲ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎن ‫ﻓﺮوﺷﯽ را ﺗﺎ ۶ﻣﺎه اداﻣﻪ دادم و ﺑﻌﺪ از آن از ﻋﻤﻮﯾﻢ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺎ آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم.
‫ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﺎ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎن ﺳﺤﺮ ﻓﻌﻠﯽ را اﺑﺘﺪا ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺟﺎره ‫ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را از آﻟﻤﺎن وارد ﮐﺮدﯾﻢ و ‫ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ از آﻟﻤﺎن وارد ﮐﺮدﯾﻢ. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت آﻣﺪ و ﺗﺤﻮل ﮐﺎر ﻣﺎ از آن روز ﺷﺮوع ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﻣﮑﺎن ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ. وﺑﻌﺪ از ‫ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ. در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﮐﺎر‫ﮐﻨﻢ و ﭘﺪرم را از آن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻢ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎزار و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ، روﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮی ‫را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪم. ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎ واروﭘﺎ را ﮔﺸﺘﻪ ام وﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺎن ‫ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻢ و آرزوﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ودر ﮐﺎرم ﻣﺆﻓﻖ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺮدم ﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ‫ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺪه ام وﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﺎزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎن ﺳﺤﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر وﻣﺎدرم ﺧﺪﻣﺖ ‫ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎدرم ﻓﻮت ﮐﺮد. اﻻن ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺴﻮس ‫ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارم واﻓﺴﻮس ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪم ‫وﻟﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺤﺼﯿﻞ او را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺘﻮد. آﯾﻨﺪه را ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﻣﯽ ‫ﺑﯿﻨﻢ ﭼﻮن ﮐﻼً اﻧﺴﺎن ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻢ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎً در ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺆﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ‫دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻗﺴﻤﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ را ﺧﻮدش رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ. در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪ ‫ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی آوردم وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش ﺧﻮدم ﺑﻮد. ﻫﺮ ﮐﺎری ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد اﮔﺮ‫ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را ﻧﺼﻔﻪ رﻫﺎ ﻧﮑﺮده ام و ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﮑﻨﻢ.
‫از اﻧﺘقاد ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارم وﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ام. اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﺧﻮدش ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ وﮐﺪام ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ.
‫اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و ﻫﺪف ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ودر ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ از زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ‫ﺑﺴﯿﺎرﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻫﺪﻓﻢ از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد. ﺑﺎ رﻗﺒﺎی داﺧﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ دارﯾﻢ و‫اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
‫از ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اول اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ. ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢ ‫آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .

http://www.bavaryar.com/1413/%EF%BB%A3%EF%BB%AC%EF%BA%AA%DB%8C-%EF%BA%A7%EF%BA%8E%D9%86-%EF%BB%A3%EF%BA%A4%EF%BB%A4%EF%BA%AA%DB%8C/برچسب ها کلیپ مهدی خان محمدی اینستاگرام Instagram مهدی خان محمدی سایت رسمی مهدی خان محمدی مهدی خان محمدی مهدی خان محمدی ازدواج عکس مهدی خان محمدی مهدی خان محمدی بدون آرایش مهدی خان محمدی و همسرش خانه / ثروت مهدی خان محمدی شماره تلفن مهدی خان محمدی مهدی خان محمدی کجاست؟ مهدی خان محمدی کیست بیوگرافی مهدی خان محمدی کانال تلگرام مهدی خان محمدی فیلم مهدی خان محمدی ارتباط با مهدی خان محمدی همسر مهدی خان محمدی عکس همسر مهدی خان محمدی زندگی نامه مهدی خان محمدی مهدی خان محمدی قبل عمل زیبایی
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟